Up Porsche Zentrum Aachen Classic Day 2010 Slideshow

Porsche Zentrum Aachen 8571
Porsche Zentrum Aachen 8567
Porsche Zentrum Aachen 8568
Porsche Zentrum Aachen 8575
Porsche Zentrum Aachen 8577
Porsche Zentrum Aachen 8579
Porsche Zentrum Aachen 8583
Porsche Zentrum Aachen 8586
Porsche Zentrum Aachen 8590
Porsche Zentrum Aachen 8592
Porsche Zentrum Aachen 8593
Porsche Zentrum Aachen 8599
Porsche Zentrum Aachen 8602
Porsche Zentrum Aachen 8608
Porsche Zentrum Aachen 8609
Porsche Zentrum Aachen 8611
Porsche Zentrum Aachen 8613
Porsche Zentrum Aachen 8616
Porsche Zentrum Aachen 8617
Porsche Zentrum Aachen 8620
Porsche Zentrum Aachen 8622
Porsche Zentrum Aachen 8625
Porsche Zentrum Aachen 8627
Porsche Zentrum Aachen 8632
Porsche Zentrum Aachen 8634
Porsche Zentrum Aachen 8638
Porsche Zentrum Aachen 8642
Porsche Zentrum Aachen 8644
Porsche Zentrum Aachen 8646
Porsche Zentrum Aachen 8647
Porsche Zentrum Aachen 8650
Porsche Zentrum Aachen 8648
Porsche Zentrum Aachen 8676
Porsche Zentrum Aachen 8653
Porsche Zentrum Aachen 8654
Porsche Zentrum Aachen 8655
Porsche Zentrum Aachen 8656
Porsche Zentrum Aachen 8658
Porsche Zentrum Aachen 8660
Porsche Zentrum Aachen 8661
Porsche Zentrum Aachen 8662
Porsche Zentrum Aachen 8663
Porsche Zentrum Aachen 8664
Porsche Zentrum Aachen 8666
Porsche Zentrum Aachen 8670
Porsche Zentrum Aachen 8668
Porsche Zentrum Aachen 8652
Porsche Zentrum Aachen 8672
Porsche Zentrum Aachen 8677
Porsche Zentrum Aachen 8678
Porsche Zentrum Aachen 8681
Porsche Zentrum Aachen 8684
Porsche Zentrum Aachen 8685
Porsche Zentrum Aachen 8689
Porsche Zentrum Aachen 8690
Porsche Zentrum Aachen 8691
Porsche Zentrum Aachen 8692
Porsche Zentrum Aachen 8693
Porsche Zentrum Aachen 8694
Porsche Zentrum Aachen 8695
Porsche Zentrum Aachen 8696
Porsche Zentrum Aachen 8697
Porsche Zentrum Aachen 8698
Porsche Zentrum Aachen 8702
Porsche Zentrum Aachen 8704
Porsche Zentrum Aachen 8705
Porsche Zentrum Aachen 8707
Porsche Zentrum Aachen 8709
Porsche Zentrum Aachen 8710
Porsche Zentrum Aachen 8713
Porsche Zentrum Aachen 8715
Porsche Zentrum Aachen 8714
Porsche Zentrum Aachen 8716
Porsche Zentrum Aachen 8717
Porsche Zentrum Aachen 8719
Porsche Zentrum Aachen 8721
Porsche Zentrum Aachen 8727
Porsche Zentrum Aachen 8729
Porsche Zentrum Aachen 8736
Porsche Zentrum Aachen 8741
Porsche Zentrum Aachen 8743
Porsche Zentrum Aachen 8744
Porsche Zentrum Aachen 8746
Porsche Zentrum Aachen 8747
Porsche Zentrum Aachen 8748
Porsche Zentrum Aachen 8749
Porsche Zentrum Aachen 8751
Porsche Zentrum Aachen 8752
Porsche Zentrum Aachen 8756
Porsche Zentrum Aachen 8766
Porsche Zentrum Aachen 8757
Porsche Zentrum Aachen 8760
Porsche Zentrum Aachen 8754
Porsche Zentrum Aachen 8755
Porsche Zentrum Aachen 8767
Porsche Zentrum Aachen 8769
Porsche Zentrum Aachen 8770
Porsche Zentrum Aachen 8771
Porsche Zentrum Aachen 8782
Porsche Zentrum Aachen 8772
Porsche Zentrum Aachen 8768
Porsche Zentrum Aachen 8776
Porsche Zentrum Aachen 8777
Porsche Zentrum Aachen 8778
Porsche Zentrum Aachen 8780
Porsche Zentrum Aachen 8781
Porsche Zentrum Aachen 8784
Porsche Zentrum Aachen 8785
Porsche Zentrum Aachen 8783
Porsche Zentrum Aachen 8786
Porsche Zentrum Aachen 8787
Porsche Zentrum Aachen 8788
Porsche Zentrum Aachen 8789
Porsche Zentrum Aachen 8790
Porsche Zentrum Aachen 8791
Porsche Zentrum Aachen 8793
Porsche Zentrum Aachen 8794
Porsche Zentrum Aachen 8792
Porsche Zentrum Aachen 8795
Porsche Zentrum Aachen 8798
Porsche Zentrum Aachen 8796
Porsche Zentrum Aachen 8799
Porsche Zentrum Aachen 8800
Porsche Zentrum Aachen 8801
Porsche Zentrum Aachen 8802
Porsche Zentrum Aachen 8803
Porsche Zentrum Aachen 8805
Porsche Zentrum Aachen 8807
Porsche Zentrum Aachen 8808
Porsche Zentrum Aachen 8810
Porsche Zentrum Aachen 8809
Porsche Zentrum Aachen 8811
Porsche Zentrum Aachen 8812
Porsche Zentrum Aachen 8813
Porsche Zentrum Aachen 8814
Porsche Zentrum Aachen 8815
Porsche Zentrum Aachen 8819
Porsche Zentrum Aachen 8816
Porsche Zentrum Aachen 8817
Porsche Zentrum Aachen 8818
Porsche Zentrum Aachen 8820
Porsche Zentrum Aachen 8822
Porsche Zentrum Aachen 8830
Porsche Zentrum Aachen 8832
Porsche Zentrum Aachen 8833
Porsche Zentrum Aachen 8834
Porsche Zentrum Aachen 8837
Porsche Zentrum Aachen 8838
Porsche Zentrum Aachen 8839
Porsche Zentrum Aachen 8844
Porsche Zentrum Aachen 8848
Porsche Zentrum Aachen 8849
Porsche Zentrum Aachen 8850
Porsche Zentrum Aachen 8851
Porsche Zentrum Aachen 8854
Porsche Zentrum Aachen 8856
Porsche Zentrum Aachen 8852
Porsche Zentrum Aachen 8821
Porsche Zentrum Aachen 8857
Porsche Zentrum Aachen 8858
Porsche Zentrum Aachen 8859
Porsche Zentrum Aachen 8860
Porsche Zentrum Aachen 8862
Porsche Zentrum Aachen 8865
Porsche Zentrum Aachen 8867
Porsche Zentrum Aachen 8869
Porsche Zentrum Aachen 8870
Porsche Zentrum Aachen 8873
Porsche Zentrum Aachen 8875
Porsche Zentrum Aachen 8877
Porsche Zentrum Aachen 8878
Porsche Zentrum Aachen 8879
Porsche Zentrum Aachen 8880
Porsche Zentrum Aachen 8882
Porsche Zentrum Aachen 8881
Porsche Zentrum Aachen 8884
Porsche Zentrum Aachen 8885
Porsche Zentrum Aachen 8886
Porsche Zentrum Aachen 8887
Porsche Zentrum Aachen 8889
Porsche Zentrum Aachen 8895
Porsche Zentrum Aachen 8897
Porsche Zentrum Aachen 8899
Porsche Zentrum Aachen 8900
Porsche Zentrum Aachen 8902
Porsche Zentrum Aachen 8903
Porsche Zentrum Aachen 8906
Porsche Zentrum Aachen 8907
Porsche Zentrum Aachen 8908
Porsche Zentrum Aachen 8891
Porsche Zentrum Aachen 8910
Porsche Zentrum Aachen 8914
Porsche Zentrum Aachen 8923
Porsche Zentrum Aachen 8915
Porsche Zentrum Aachen 8916
Porsche Zentrum Aachen 8917
Porsche Zentrum Aachen 8918
Porsche Zentrum Aachen 8919
Porsche Zentrum Aachen 8922
Porsche Zentrum Aachen 8926
Porsche Zentrum Aachen 8927
Porsche Zentrum Aachen 8928
Porsche Zentrum Aachen 8932
Porsche Zentrum Aachen 8929
Porsche Zentrum Aachen 8920
Porsche Zentrum Aachen 8930
Porsche Zentrum Aachen 8921
Porsche Zentrum Aachen 8931
Porsche Zentrum Aachen 8933
Porsche Zentrum Aachen 8937
Porsche Zentrum Aachen 8940
Porsche Zentrum Aachen 8942
Porsche Zentrum Aachen 8945
Porsche Zentrum Aachen 8949
Porsche Zentrum Aachen 8950
Porsche Zentrum Aachen 8951
Porsche Zentrum Aachen 8954
Porsche Zentrum Aachen 8952
Porsche Zentrum Aachen 8956
Porsche Zentrum Aachen 8957
Porsche Zentrum Aachen 8958
Porsche Zentrum Aachen 8959
Porsche Zentrum Aachen 8960
Porsche Zentrum Aachen 8961
Porsche Zentrum Aachen 8962
Porsche Zentrum Aachen 8963
Porsche Zentrum Aachen 8964
Porsche Zentrum Aachen 8965
Porsche Zentrum Aachen 8966
Porsche Zentrum Aachen 8967
Porsche Zentrum Aachen 8968
Porsche Zentrum Aachen 8969
Porsche Zentrum Aachen 8972
Porsche Zentrum Aachen 8973
Porsche Zentrum Aachen 8974
Porsche Zentrum Aachen 8975
Porsche Zentrum Aachen 8979
Porsche Zentrum Aachen 8981
Porsche Zentrum Aachen 8984
Porsche Zentrum Aachen 8987
Porsche Zentrum Aachen 8988
Porsche Zentrum Aachen 8990
Porsche Zentrum Aachen 8991
Porsche Zentrum Aachen 8992
Porsche Zentrum Aachen 8993
Porsche Zentrum Aachen 8994
Porsche Zentrum Aachen 8995
Porsche Zentrum Aachen 8996
Porsche Zentrum Aachen 8997
Porsche Zentrum Aachen 8999
Porsche Zentrum Aachen 9001
Porsche Zentrum Aachen 9003
Porsche Zentrum Aachen 9005
Porsche Zentrum Aachen 9007
Porsche Zentrum Aachen 9008
Porsche Zentrum Aachen 9010
Porsche Zentrum Aachen 9012
Porsche Zentrum Aachen 9013
Porsche Zentrum Aachen 9014
Porsche Zentrum Aachen 9015
Porsche Zentrum Aachen 9016
Porsche Zentrum Aachen 9018
Porsche Zentrum Aachen 9019
Porsche Zentrum Aachen 9020
Porsche Zentrum Aachen 9021
Porsche Zentrum Aachen 9022
Porsche Zentrum Aachen 9023
Porsche Zentrum Aachen 9024
Porsche Zentrum Aachen 9025
Porsche Zentrum Aachen 9026
Porsche Zentrum Aachen 9030
Porsche Zentrum Aachen 9032
Porsche Zentrum Aachen 9037
Porsche Zentrum Aachen 9038
Porsche Zentrum Aachen 9039
Porsche Zentrum Aachen 9041
Porsche Zentrum Aachen 9042
Porsche Zentrum Aachen 9046
Porsche Zentrum Aachen 9047
Porsche Zentrum Aachen 9048
Porsche Zentrum Aachen 9049
Porsche Zentrum Aachen 9050
Porsche Zentrum Aachen 9051
Porsche Zentrum Aachen 9052
Porsche Zentrum Aachen 9053
Porsche Zentrum Aachen 9054
Porsche Zentrum Aachen 9056
Porsche Zentrum Aachen 9057
Porsche Zentrum Aachen 9058
Porsche Zentrum Aachen 9059
Porsche Zentrum Aachen 9060
Porsche Zentrum Aachen 9061
Porsche Zentrum Aachen 9063
Porsche Zentrum Aachen 9064
Porsche Zentrum Aachen 9065
Porsche Zentrum Aachen 9066
Porsche Zentrum Aachen 9067
Porsche Zentrum Aachen 9069
Porsche Zentrum Aachen 9070
Porsche Zentrum Aachen 9074
Porsche Zentrum Aachen 9075
Porsche Zentrum Aachen 9077
Porsche Zentrum Aachen 9078
Porsche Zentrum Aachen 9079
Porsche Zentrum Aachen 9080
Porsche Zentrum Aachen 9081
Porsche Zentrum Aachen 9082
Porsche Zentrum Aachen 9083
Porsche Zentrum Aachen 9087
Porsche Zentrum Aachen 9088
Porsche Zentrum Aachen 9089
Porsche Zentrum Aachen 9090
Porsche Zentrum Aachen 9091
Porsche Zentrum Aachen 9092
Porsche Zentrum Aachen 9095
Porsche Zentrum Aachen 9096
Porsche Zentrum Aachen 9099
Porsche Zentrum Aachen 9101
Porsche Zentrum Aachen 9103
Porsche Zentrum Aachen 9104
Porsche Zentrum Aachen 9106
Porsche Zentrum Aachen 9108
Porsche Zentrum Aachen 9110
Porsche Zentrum Aachen 9112
Porsche Zentrum Aachen 9115
Porsche Zentrum Aachen 9119
Porsche Zentrum Aachen 9116
Porsche Zentrum Aachen 9113
Porsche Zentrum Aachen 9118
Porsche Zentrum Aachen 9122
Porsche Zentrum Aachen 9124
Porsche Zentrum Aachen 9125
Porsche Zentrum Aachen 9127
Porsche Zentrum Aachen 9128
Porsche Zentrum Aachen 9171
Porsche Zentrum Aachen 9129
Porsche Zentrum Aachen 9131
Porsche Zentrum Aachen 9133
Porsche Zentrum Aachen 9134
Porsche Zentrum Aachen 9138
Porsche Zentrum Aachen 9139
Porsche Zentrum Aachen 9140
Porsche Zentrum Aachen 9142
Porsche Zentrum Aachen 9145
Porsche Zentrum Aachen 9146
Porsche Zentrum Aachen 9147
Porsche Zentrum Aachen 9151
Porsche Zentrum Aachen 9149
Porsche Zentrum Aachen 9150
Porsche Zentrum Aachen 9152
Porsche Zentrum Aachen 9154
Porsche Zentrum Aachen 9158
Porsche Zentrum Aachen 9161
Porsche Zentrum Aachen 9163
Porsche Zentrum Aachen 9164
Porsche Zentrum Aachen 9167
Porsche Zentrum Aachen 9168
Porsche Zentrum Aachen 9169
Porsche Zentrum Aachen 9170
Porsche Zentrum Aachen 9174
Porsche Zentrum Aachen 9175
Porsche Zentrum Aachen 9176
Porsche Zentrum Aachen 9177
Porsche Zentrum Aachen 9194
Porsche Zentrum Aachen 9198
Porsche Zentrum Aachen 9181
Porsche Zentrum Aachen 9182
Porsche Zentrum Aachen 9184
Porsche Zentrum Aachen 9185
Porsche Zentrum Aachen 9206
Porsche Zentrum Aachen 9201
Porsche Zentrum Aachen 9193
Porsche Zentrum Aachen 9195
Porsche Zentrum Aachen 9183
Porsche Zentrum Aachen 9187
Porsche Zentrum Aachen 9196
Porsche Zentrum Aachen 9191
Porsche Zentrum Aachen 9192
Porsche Zentrum Aachen 9203
Porsche Zentrum Aachen 9179
Porsche Zentrum Aachen 9208
Porsche Zentrum Aachen 9209
Porsche Zentrum Aachen 9211
Porsche Zentrum Aachen 9214
Porsche Zentrum Aachen 9204
Porsche Zentrum Aachen 9215
Porsche Zentrum Aachen 9216
Porsche Zentrum Aachen 9218
Porsche Zentrum Aachen 9219
Porsche Zentrum Aachen 9221
Porsche Zentrum Aachen 9225
Porsche Zentrum Aachen 9236
Porsche Zentrum Aachen 9237
Porsche Zentrum Aachen 9238
Porsche Zentrum Aachen 9239
Porsche Zentrum Aachen 9241
Porsche Zentrum Aachen 9240
Porsche Zentrum Aachen 9242
Porsche Zentrum Aachen 9244
Porsche Zentrum Aachen 9245
Porsche Zentrum Aachen 9251
Porsche Zentrum Aachen 9256
Porsche Zentrum Aachen 9261
Porsche Zentrum Aachen 9262
Porsche Zentrum Aachen 9266
Porsche Zentrum Aachen 9268
Porsche Zentrum Aachen 9269
Porsche Zentrum Aachen 9272
Porsche Zentrum Aachen 9273
Porsche Zentrum Aachen 9274
Porsche Zentrum Aachen 9270
Porsche Zentrum Aachen 9277
Porsche Zentrum Aachen 9279
Porsche Zentrum Aachen 9280
Porsche Zentrum Aachen 9282
Porsche Zentrum Aachen 9285
Porsche Zentrum Aachen 9286
Porsche Zentrum Aachen 9292

Anzahl Bilder: 418 | Letzte Aktualisierung: 04.07.10 23:00 | Erzeugt von JAlbum & Chameleon | Hilfe

2.Porsche Classic Day am 03.07.2010 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Porsche Zentrum Aachen Einblicke in die motorisierte Vergangenheit der Automobilgeschichte, wobei ein besonderer Augenmerk natürlich auf die Marke Porsche gesetzt wurde. Historischen Rennfahrzeugen sowie Porsche Fahrzeuge der verschiedensten Modelle und Jahrgänge zeigen Ihnen Aussteller rund um das Thema Motorsport und Classic. Ob nun H-Kennzeichen, Wertgutachten, Oldtimer-Versicherungen oder Fragen zu Restaurierungen hier werden Sie rundum von kompetenter Seite informiert. Zu den optischen Reizen bietet der Porsche Zentrum Aachen Classic Day aber auch wieder die Möglichkeit für Fachsimpeleien mit Spezialisten für historische Fahrzeuge. So werden an diesem Tag Demonstrationen unserer Karosserie- und Lackierabteilung gezeigt. 2.Porsche Zentrum Aachen Classic Day am 03. Juli 2010 Exklusiv zum Classic Day Sondermodell des Porsche 917 Hippie Kauhsen/Larrousse (Modell 1:43) in limitierter Ausgabe von 250 Stück zum Preis von 59,00 € im Angebot. Rennfahrerlegende Herrn Willi Kauhsen signiert Viele weitere Highlights, wie z.B. diverse Porsche Clubs oder Tauschbörsen sowie ein Gewinnspiel runden das Programm ab. ORT Porsche Zentrum Aachen. Europaplatz 10 52068 Aachen